Słownik skrótów

ACM – Wspólny Rynek Azjatycki (ang. Asian Common Market)
ADB – Azjatycki Bank Rozwoju (ang. Asian Development Bank)
AEDC – Azjatyckie Centrum Rozwoju Gospodarczego (ang. Asian Economic Development Centre)
AEM – Forum Ministrów Gospodarki krajów ASEAN (ang. ASEAN Economic Ministers)
AFTA – Strefa Wolnego Handlu Państw ASEAN (ang. ASEAN Free Trade Area)
AHS – prosta średnia arytmetyczna efektywnych importowych taryf celnych z uwzględnieniem preferencji
AMC – Korporacja Zarządzania Aktywami w Tajlandii (ang. Asset Management Corporation)
AMU – azjatycka jednostka monetarna (ang. Asian Monetary Unit)
AMU – jednostka zarządzania aktywami (ang. Asset Management Unit)
ANZUS – Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku (ang. The Australia, New Zealand, United States Security Treaty)
APCTT – Centrum Transferu Technologii Azji i Pacyfiku (ang. Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology)
APEC – Współpraca Gospodarcza Azji Pacyfiku (ang. Asia–Pacific Economic Cooperation)
APT (ASEAN+3) – ASEAN plus trzy kraje: Japonia, Korea Południowa, Chiny
ARF – Regionalne Forum ASEAN (ang. ASEAN Regional Forum)
ASA – Fundusz Konwersji Zadłużenia (ang. ASEAN Swap Agrement)
ASA – Stowarzyszenie Południowo – Wschodniej Azji (ang. Association of South East Asia)
ASEAN – Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo – Wschodniej (ang. Association of Southeast Asian Nations)
ASEM – Konferencja Azja – Europa (ang. Asia-Europe Meeting)
ASPAC – Rada Azji Pacyfiku (ang. The Asia Pacific Area Conference)
ASPAC – Sieć Centrum Naukowo – Technologicznych Azji i Pacyfiku (ang. Asia Pacific Network of Science and Technology Centers)
BIMP EAGA – Wschodnioazjatycka Strefa Wzrostu Brunei – Indonezja – Malezja – Filipiny (ang. Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East Asia Growth Area)
BIS – Bank Rozliczeń Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements)
BSA – bilateralne porozumienia walutowe (ang. bilateral swap agreements)
CDRC – Komitet Dobrowolnej Restrukturyzacji Długów Spółek w Malezji (ang. Corporate Debt Restructuring Committee)
CEPT – wspólny system preferencyjnych taryf celnych (ang. Common Effective Preferential Tariff)
CLMV – grupa Kambodża – Laos – Myanmar – Wietnam (ang. Cambodia-Laos-Myanmar-Viet Nam)
COST – Komitetu ds. Nauki i Technologii ASEAN (ang. ASEAN Committee on Science and Technology)
DAC – Komitet Rozwoju Pomocy (ang. Development Assistance Committee)
EABC – Wschodnioazjatycka Rada Biznesu (ang. East Asian Business Council)
EAEC – Forum Ekonomiczne Azji Wschodniej (ang. East Asian Economic Caucus)
EAEG – Ugrupowanie Ekonomiczne Azji Wschodniej (ang. East Asian Economic Group)
ECOTECH – Program Współpracy Gospodarczej i Technicznej (ang. Economic and Technical Cooperation)
EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association)
EMEAP – Spotkanie Kierownictwa Banków Centralnych Azji Południowo Wschodniej i Pacyfiku (ang. Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks)
EPA – partnerstwo ekonomiczne (ang. economic partnership agrements)
EWWiS – Europejska Wspólnota Węgla i Stali
FICs – Forum Państw Wyspiarskich (ang. Forum Island Countries)
FILP – Program Inwestycyjno – Pożyczkowy (ang. Fiscal Investment and Loan Program)
FRA – Agencja Restrukturyzacji Finansowej w Tajlandii (ang. Financial Restructuring Authority)
FSC – Finansowa Komisja Nadzoru Korei (ang. Financial Supervisory Commission)
FSS – Finansowa Służba Nadzoru Korei (ang. Financial Supervisory Service)
FTA – porozumienie o wolnym handlu (ang. free trade agrements)
FWG – model “lecących dzikich gęsi” (ang. „Flying Wild Geese”)
GATT – Układ Ogólny w Sprawie Taryf i Handlu (ang. General Agreement on Tariffs and Trade)
GCI – wskaźnik konkurencyjności (ang. Global Competitiveness Index)
GNP – Wielka Partia Narodowa (ang. Grand National Party)
HDI – wskaźnik poziomu rozwoju społecznego (ang. Human Development Index)
IAI – Inicjatywa na rzecz integracji w ramach ASEAN (ang. Initiative for ASEAN Integration)
IBRA – Indonezyjska Agencja Restrukturyzacji Banków (ang. Indonesian Bank Restructuring Agency)
II – wskaźnik stopnia umiędzynarodowienia korporacji transnarodowej (ang. Internationalization Index)
IIT – wskaźnik intensywno¬ści handlu wewnątrzgałęziowego (ang. intra industry trade)
IMF – Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ang. International Money Found)
IMS – GT – Trójkąt Wzrostu Indonezja – Malezja – Singapur (ang. Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle)
IMT – GT – Trójkąt Wzrostu Indonezja – Malezja – Tajlandia (ang. Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
IST WG (APEC) – Grupa Robocza ds. Przemysłu, Nauki i Technologii APEC (ang. APEC Industrial Science and Technology Working Group)
ITO – Międzynarodowa Organizacja Handlowa (ang. International Trade Organization)
JBIC – Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej (ang. Japan Bank for International Cooperation)
JERC – Japońskie Centrum Badań Ekonomicznych (ang. Japan Economic Research Center)
JETRO – Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (ang. Japan External Trade Organization)
JICA – Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (ang. Japan International Cooperation Agency)
JLO – Międzynarodowa Organizacja Pracy (ang. International Labour Organisation)
KAMCO – Koreańska Korporacja Zarządzania Aktywami (ang. Korea Asset Management Corporation)
KTN/TNC– korporacja transnarodowa/transnational corporation
MAPHILINDO – organizacja obronna zrzeszająca kraje: Malezja, Filipiny, Indonezja (ang. Malaya, Philipines, Indonesia)
METI – Japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (ang. Ministry of Economy, Trade and Industry)
MFG – Manilska Grupa Robocza (ang. Manila Framework Group)
MITI – Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Inwestycji Malezji (ang. Ministry of International Trade and Industry)
NAFTA – Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (ang. North American Free Trade and Agreement)
New AID – plan nowego azjatyckiego rozwoju przemysłowego (ang. New Asian Industrial Development)
NIE/NIC – nowouprzemysłowione gospodarki/kraje Azji Południowo – Wschodniej (ang. new-industrialized economics/new– industrialized countries)
NPLs – złe długi (ang. Non Performing Loans)
NRI – wskaźnik gotowości sieciowej (Network Readiness Index)
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development)
OPTAD – Organizacji Handlu Pacyfiku i Rozwoju (ang. Organization for Pacific Trade and Development)
OTO – Biuro Rzecznika Handlu i Inwestycji Japonii (ang. Office of Trade and Investment Ombudsman)
PBEC – Rada Gospodarcza Basenu Pacyfiku (ang. Pacific Basin Economic Council)
PECC – Rady Współpracy Ekonomicznej Pacyfiku (ang. Pacific Economic Cooperation Council)
PFTA – Strefy Wolnego Handlu Pacyfiku (ang. Pacific Free Trade Area)
PFTAD – Cykl konferencji nt. Rozwoju Handlu i Rozwoju Pacyfiku (Pacific Trade and Development Conferences)
RCA – wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych (ang. Revealed Comparative Advantage)
RTA – regionalne umowy handlowe (ang. regional trade agreement)
SEACEN – Banki Centralne Azji Południowo-Wschodniej (ang. South East Asia Central Banks)
SEANZA – Azja Południowo – Wschodnia, Nowa Zelandia, Australia (ang. South East Asia, New Zealand, Australia)
Origami – japońska sztuka układania papieru.